EXAMENCENTRUM VTI Zeebrugge

Zeebrugge

Examenprocedure

‚Äč

 • De examens vinden plaats in de lokalen van VTI Zeebrugge gelegen in de Ploegstraat 38 te 8380 Zeebrugge.
 • Het examencentrum VTI Zeebrugge richt enkel het volledige examen in om het certificaat in de koeltechniek categorie I te behalen of een herkansing van één of meerdere delen van het examen. Dit volledige examen bestaat uit:
  • Deel 1: Theoretisch examen met betrekking tot de kennis van de wetgeving en de Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek
  • Deel 2: Theoretisch examen met betrekking tot koeltechniek.
  • Deel 3: Praktische proef koelmiddelhandeling
  • Deel 4: Praktische proef hardsolderen
 • Op de website www.examencentrumvtizeebrugge.be staan:
  •  de data vermeld wanneer de examens doorgaan
  • De contactgegevens van de verantwoordelijke voor het examen, Bernard Roels
  • De contactgegevens van de juryleden
 • Kandidaten kunnen zich inschrijven via de website  www.examencentrumvtizeebrugge.be voor een examensessie . De examens voor de eerste erkenning starten om 8.00u en duren tot 17.00u.
 • Het examencentrum bepaalt zelf wie kan deelnemen aan het examen.
 • Het examen gaat enkel door als er 8 kandidaten een aanvraag ingediend hebben en aanvaard zijn. Een afwijking hierop wordt enkel door de voorzitter beslist. Maximaal 12 kandidaten per examensessie.
 • Wordt de aanvraag tot deelname aan het examen goedgekeurd dan ontvangt de kandidaat de nodige gegevens om het inschrijvingsgeld te storten. Van zodra het examencentrum het inschrijvingsgeld ontvangt is de inschrijving definitief en officieel en ontvangt de kandidaat hiervan een bevestiging.
 • De kandidaat kan het examen, herexamen of voorbereidingssessie niet aanvatten als het inschrijvingsgeld niet betaald is en hij is zelfs niet ingeschreven.
 • Bij het niet deelnemen aan het examen, waarvoor de kandidaat ingeschreven heeft en zijn inschrijving door het examencentrum bevestigd was, zal 100% van het inschrijvingsgeld als administratieve kost weerhouden worden. Gebeurt de afzegging 10 kalenderdagen voor de examendatum dan wordt 50% van het inschrijvingsbedrag weerhouden. Gebeurt de afzegging 20 kalenderdagen voor de examendatum dan wordt 25% van het inschrijvingsbedrag weerhouden.
 • Door zijn inschrijving en betaling verklaart de kandidaat zich akkoord met alle bepalingen van de examenprocedure.
 • Een kandidaat neemt als persoon deel aan het examen, hij legt het examen dus individueel af.
 • De kandidaten, die aanvaard werden voor deelname en bevestiging van betaling ontvangen hebben, bieden zich aan op het examen in het bezit van hun identiteitskaart. Voor de aanvang van het examen wordt de identiteit gecontroleerd, hiervoor dient de kandidaat zijn identiteitskaart te tonen.
 • De examinatoren hebben op elk ogenblik bevoegdheid over elk examenonderdeel. Zij evalueren de kandidaten volgens het formulier van de individuele evaluatie.
 • De kandidaat kan uitgesloten worden om het examen af te werken als hij zichzelf, de medekandidaten of de examinatoren in gevaar brengt. Dit wordt bepaald door de voorzitter van de examenjury.
 • De kandidaten verlaten de lokalen niet gedurende de volledige duur van elk examenonderdeel.
 • Samenwerken of een poging tot samenwerking kan leiden tot uitsluiting voor het vervolg van het examen. Dit wordt bepaald door de voorzitter van de examenjury.
 • De kandidaat voorziet zelf in zijn PBM ( persoonlijke beschermingsmiddelen) bij de praktijkhandelingen. Het examencentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de kandidaat geen veiligheidsbril, handschoenen en veiligheidsschoenen draagt bij koelmiddelhandelingen, soldeer-, montage en zaagwerkzaamheden.
 • Het examen tot het bekomen van het certificaat bestaat uit 4 onderdelen:
  • Deel 1: Theoretisch examen met betrekking tot de kennis van de wetgeving en de Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek.
  • Deel 2: Theoretisch examen met betrekking tot koeltechniek.
  • Deel 3: Praktische proef koelmiddelhandeling
  • Deel 4: Praktische proef hardsolderen

Deel 1 en Deel 2: Theoretisch examen

 • Het examencentrum heeft op willekeurige basis 15 reeksen theoretische examenvragen samengesteld. Uit deze reeksen wordt door lottrekking één reeks gekozen.
 • Per examensessie lost iedereen dezelfde reeks op.
 • Een reeks bestaat uit twee delen: Deel 1: Theoretisch examen met betrekking tot de kennis van de wetgeving en de Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek en Deel 2: Theoretisch examen met betrekking tot koeltechniek.
 • Deel 1 bestaat uit 20 vragen, deel 2 bestaat uit 20 vragen. Voor iedere vraag zijn er 4 mogelijke antwoorden waarvan één de juiste .
 • Alle theoretische vragen zijn ter inzage op de website van LNE. https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/20150213_examenvragen_koeltechniek_eerste_examen.pdf
 • Het theoretisch examen (deel 1 en deel 2) dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van één uur. De voorzitter van de examenjury bepaalt wanneer de verschillende proeven van de kandidaat plaatsvinden gedurende de examendag.
 • Deel 1 en deel 2 worden apart gequoteerd. Deel 1: Iedere vraag is 5 punten waard. Het totaal van deel 1 staat op 100 punten. Om te slagen voor deel 1 dienen 12 van de 20 vragen juist te zijn. Deel 2: Iedere vraag is 5 punten waard. Het totaal van deel 2 staat op 100 punten. Om te slagen voor deel 2 dienen 12 van de 20 vragen juist te zijn.
 • Voor deel 1 en deel 2 dien je 60% te halen om te slagen voor het certificaat in de koeltechniek.

Deel 3: Praktische proef koelmiddelhandeling

 • De kandidaat krijgt voor de praktische proef koelmiddelhandeling een begeleidende examenbundel. De werkvolgorde die hierin omschreven wordt moet gevolgd worden.
 • De praktische proef koelmiddelhandeling dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van drie uur. Wanneer de proef van de kandidaat plaatsvindt gedurende de examendag wordt door de voorzitter van de examenjury bepaald.
 • In het praktijkgedeelte koelmiddelhandeling krijgen de kandidaten een installatie die hen ook door lottrekking toegewezen wordt.
 • In de praktische proef koelmiddelhandeling komen er in de beoordeling breekpunten voor. Een kandidaat die hieraan niet voldoet moet deze proef beëindigen en is niet geslaagd voor deze proef. Het behaalde percentage is nul.
 • De evaluatie gebeurt aan de hand van een evaluatietabel welke door de juryleden tijdens de proef wordt ingevuld. Het behaalde resultaat dient groter of gelijk aan 60% te zijn.

Deel 4: Praktische proef hardsolderen

 • De kandidaat krijgt voor de praktische proef hardsolderen een begeleidende examenbundel. De werkvolgorde die hierin omschreven wordt moet gevolgd worden.
 • De kandidaat ontvangt de nodige hulpstukken voor het uitvoeren van de proef. Deze zijn gemerkt met een letter. Deze letter wordt door de kandidaat vermeld op zijn examenbundel. De jury vermeldt deze letter op het evaluatieformulier. De kandidaat controleert zelf of alle stukken dezelfde letter hebben.
 • De praktische proef hardsolderen dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van drie uur. Wanneer de proef van de kandidaat plaatsvindt gedurende de examendag wordt door de voorzitter van de examenjury bepaald.
 • In de praktische proef hardsolderen komen er in de beoordeling breekpunten voor. Een kandidaat die hieraan niet voldoet moet deze proef beëindigen en is niet geslaagd voor deze proef. Het behaalde percentage is nul.
 • De evaluatie gebeurt aan de hand van een evaluatietabel welke door de juryleden tijdens de proef wordt ingevuld. Het behaalde resultaat dient groter of gelijk aan 60% te zijn.
 • Om het certificaat te behalen dient de kandidaat voor elk deel ( Deel 1: Theoretisch examen met betrekking tot de kennis van de wetgeving  inzake koeltechniek en Deel 2: Theoretisch examen met betrekking tot koeltechniek. Deel 3: de praktische proef handelingen met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen. Deel 4:de praktische proef hardsolderen, ) minimaal 60 % te behalen (= 60% of >60%).
 • Indien de kandidaat niet aan de voorwaarden voldoet , omdat hij niet slaagde voor alle delen van het examen , kan hij een deelcertificaat ontvangen met een vermelding voor welke delen van het examen hij wel geslaagd was en voor welke delen niet. Het deelcertificaat blijft één jaar geldig.
 • De kandidaat die aan het examen deelnam in VTI Zeebrugge en niet slaagde voor alle delen van het examen ( <= 60%) kan herkansen tijdens het eerstvolgende examen dat georganiseerd wordt door het examencentrum VTI Zeebrugge of later. De kandidaat dient zich opnieuw in te schrijven maar dan enkel voor de delen waarvoor hij geen 60% behaalde.
 • Enkel kandidaten die aan een eerste examen deelnamen in het examencentrum VTI Zeebrugge en niet slaagden voor alle proeven kunnen herkansen in het examencentrum VTI Zeebrugge. Kandidaten met een deelcertificaat van een ander examencentrum kunnen niet herkansen in het examencentrum VTI Zeebrugge.
 • De houders van een STEK-diploma, erkend door de Overheid, kunnen de bijkomende proef over de wetgeving, om het certificaat te behalen niet afleggen in het examencentrum VTI Zeebrugge.
 • Een kandidaat, die reeds houder is van het attest van bekwaamheid in de koeltechniek of certificaat in de koeltechniek behaald in het Waalse- of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de proef over de Vlaamse wetgeving niet afleggen in het examencentrum VTI Zeebrugge.
 • Kandidaten die andere attesten, certificaten of diploma’s uit andere lidstaten en Gewesten voorleggen kunnen geen aparte proeven afleggen in het examencentrum VTI Zeebrugge om zo het certificaat in de koeltechniek te halen.
 • Kandidaten kunnen bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van de examenjury. Hiervoor richt de kandidaat een aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen volgend op de examendatum aan het examencentrum VTI Zeebrugge. De voorzitter van examenjury en een afgevaardigde van de bevoegde afdeling van het ministerie van de Vlaamse overheid nemen de klacht in beraad en stellen de kandidaat van hun antwoord op het bezwaar in kennis binnen een periode van 3 maanden na de examendatum.
 • Kandidaten  worden schriftelijk op de hoogte gebracht als ze geslaagd of niet geslaagd zijn. Tevens worden de punten van de verschillende onderdelen van het examen vermeld in %.
 • De kandidaten worden binnen de maand volgend op het examen in bezit gesteld van hun certificaat, zo zij geslaagd waren.
 • Indien een cursist slaagt voor het eerste examen ontvangt deze persoon een certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek. Het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek is geldig binnen de Europese Unie. Deze certificaten geven echter niet de toelating om de activiteiten als koeltechnicus binnen het Vlaamse Gewest uit te oefenen. Hiervoor is ook een erkenning als koeltechnicus nodig.  Deze wordt door het ministerie afgeleverd na betaling van de retributie. Het ministerie zendt hiervoor de nodige documenten en regelt zelf de retributie (deze wijziging gaat in op 1 januari 2020 )
 • Binnen de maand na elk examen bezorgt het erkende opleidingscentrum aan het departement:
  • een verslag van de examenzitting.
  • een Excel rekenblad (overzichtslijst) waarin de gegevens en de resultaten van de deelnemers aan het examen moeten ingevuld worden.
   • van elke kandidaat: de voor- en achternaam, het rijksregisternummer en de vermelding van het behaalde percentage per onderdeel van het examen en, in voorkomend geval, het totaalpercentage.
   • van elke geslaagde kandidaat: het erkenningsnummer, het telefoon- of gsm-nummer en het e-mailadres en, als dat van toepassing is, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer en het e-mailadres van de werkgever
  • de aanwezigheidslijst
  • een kopie van het uitgereikte en volledig ondertekende certificaat 
 • De juryleden worden vooraf op de hoogte gesteld welke de examenmethoden zijn, welke examendocumenten gebruikt worden en wat de instructies van de Vlaamse overheid zijn betreffende het afnemen van de examens.
 • Alle examendocumenten en examenwerkstukken worden door het examencentrum bewaard gedurende 5 jaar na de examendatum.
 • Alle proefstanden, materiaal, weegapparatuur en meetapparatuur worden na iedere examensessie nagezien op hun goede staat. Eventuele problemen worden vermeld in het betreffende logboek en hersteld door een bevoegde.
webdesign door WebQ