EXAMENCENTRUM VTI Zeebrugge

Zeebrugge

Examenprocedure

 • Het actualisatie-examen vindt plaats in de lokalen van VTI Zeebrugge gelegen in de Ploegstraat 38 te 8380 Zeebrugge.
 • Kandidaten kunnen zich inschrijven via de website voor het actualisatie-examen .Het examencentrum VTI Zeebrugge richt alleen een actualisatie-examen in voor certificaat in de koeltechniek Cat I. Na zijn aanvraag ontvangt de kandidaat een bevestiging van inschrijving.
 • Op de website www.examencentrumvtizeebrugge.be staan:
  •  de data vermeld wanneer de examens doorgaan
  • De contactgegevens van de verantwoordelijke voor het examen, Bernard Roels
  • De contactgegevens van de juryleden
 • Wordt de aanvraag tot deelname aan het examen goedgekeurd dan ontvangt de kandidaat de nodige gegevens om het inschrijvingsgeld en de retributie te storten. Van zodra het examencentrum het inschrijvingsgeld  ontvangen heeft en een kopie van zijn/haar vorig certificaat ontvangen heeft , is de inschrijving definitief en officieel en ontvangt de kandidaat hiervan een bevestiging.
 • De kandidaat kan het examen of herexamen niet aanvatten als het inschrijvingsgeld  niet betaald is en/of de kandidaat geen kopie van zijn vorig certificaat heeft bezorgd aan het examencentrum , indien beide voorwaarden niet vervuld zijn is hij zelfs niet ingeschreven.
 • Bij het niet deelnemen aan het actualisatie-examen, waarvoor de kandidaat ingeschreven heeft en zijn inschrijving door het examencentrum bevestigd was, zal 50% van het inschrijvingsgeld als administratieve kost weerhouden worden. Gebeurt de afzegging 10 kalenderdagen voor de examendatum dan wordt 20% van het inschrijvingsbedrag weerhouden.
 • Door zijn inschrijving en betaling verklaart de kandidaat zich akkoord met alle bepalingen van de examenprocedure.
 • Een kandidaat neemt als persoon deel aan het examen, hij legt het examen dus individueel af.
 • De kandidaten, die aanvaard werden voor deelname en bevestiging van betaling ontvangen hebben, bieden zich aan op het examen in het bezit van hun identiteitskaart. Voor de aanvang van het examen wordt de identiteit gecontroleerd, hiervoor dient de kandidaat zijn identiteitskaart te tonen.
 • De examinatoren hebben op elk ogenblik bevoegdheid over elk examenonderdeel. Zij evalueren de kandidaten.
 • De kandidaat kan uitgesloten worden om het examen af te werken als hij zichzelf, de medekandidaten of de examinatoren in gevaar brengt. Dit wordt bepaald door de voorzitter van de examenjury.
 • De kandidaten verlaten de lokalen niet gedurende de volledige duur van het actualisatie-examen.
 • Samenwerken of een poging tot samenwerking kan leiden tot uitsluiting voor het vervolg van het examen. Dit wordt bepaald door de voorzitter van de examenjury.
 • Het examen tot het bekomen van de verlenging het certificaat  ( actualisatie-examen ) bestaat uit  2 onderdelen:
  • Deel 1: Theoretisch examen met betrekking tot de kennis van de wetgeving en de Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek.
  • Deel 2: Theoretisch examen met betrekking tot koeltechniek.
 • Het examencentrum heeft op willekeurige basis 15 reeksen theoretische examenvragen samengesteld. Uit deze reeksen wordt door lottrekking één reeks gekozen.
 • Per examensessie op dezelfde datum lost iedereen dezelfde reeks op.
 • Een reeks bestaat uit twee delen: Deel 1: Theoretisch examen met betrekking tot de kennis van de wetgeving en de Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek en Deel 2: Theoretisch examen met betrekking tot koeltechniek.
 • Deel 1 bestaat uit 20 vragen, deel 2 bestaat uit 20 vragen. Voor iedere vraag zijn er 4 mogelijke antwoorden waarvan één de juiste .
 • Alle theoretische vragen zijn ter inzage op de website van LNE: https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/20150213_examenvragen_koeltechniek_actualisatie-examen.pdf
 • Het theoretisch examen (deel 1 en deel 2) dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van één uur.
 • Voor deel 1 en deel 2 samen dien je 60% te halen om te slagen voor het actualisatie-examen. Dus dien je 24 van de 40 vragen juist te beantwoorden om te slagen.
 • De kandidaat die aan het examen deelnam in VTI Zeebrugge en niet slaagde voor het actualisatie-examen kan herkansen in het examencentrum VTI Zeebrugge. De kandidaat dient zich opnieuw in te schrijven en een datum vast te leggen in overleg met het examencentrum. Enkel kandidaten die aan het actualisatie-examen deelnamen in het examencentrum VTI Zeebrugge en niet slaagden kunnen herkansen in het examencentrum VTI Zeebrugge.
 • Kandidaten kunnen bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van de examenjury. Hiervoor richt de kandidaat een aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen volgend op de examendatum aan het examencentrum VTI Zeebrugge. De voorzitter van examenjury en een afgevaardigde van de bevoegde afdeling van het ministerie van de Vlaamse overheid nemen de klacht in beraad en stellen de kandidaat van hun antwoord op het bezwaar in kennis binnen een periode van 3 maanden na de examendatum.
 • Kandidaten  worden schriftelijk op de hoogte gebracht als ze geslaagd of niet geslaagd zijn. Tevens worden de punten van de verschillende onderdelen van het examen vermeld in %.
 • De kandidaten worden binnen de maand volgend op het examen in bezit gesteld van hun certificaat, zo zij geslaagd waren. Sinds 5 september 2016 worden er  bij het actualisatie-examen geen nieuwe certificaat/erkenningsnummers meer uitgereikt. Het is het nummer van het vorige certificaat dat gebruikt wordt.
 • Indien een cursist slaagt voor het actualisatie-examen ontvangt deze persoon een certificaat van het actualisatie-examen over koeltechniek. Het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek is geldig binnen de Europese Unie. Deze certificaten geven echter niet de toelating om de activiteiten als koeltechnicus binnen het Vlaamse Gewest uit te oefenen. Hiervoor is ook een erkenning als koeltechnicus nodig.  Deze wordt door het ministerie afgeleverd na betaling van de retributie. Het ministerie zend hiervoor de nodige documenten en regelt zelf de retributie (deze wijziging gaat in op 1 januari 2020 )
 • Het erkende opleidingscentrum brengt het departement minstens een maand voordat een examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande examenzitting
 • Binnen de maand na elk examen bezorgt het erkende opleidingscentrum aan het departement:
  • een verslag van de examenzitting.
  • een Excel rekenblad (overzichtslijst) waarin de gegevens en de resultaten van de deelnemers aan het examen moeten ingevuld worden.
   • van elke kandidaat: de voor- en achternaam, het rijksregisternummer en de vermelding van het behaalde percentage per onderdeel van het examen en, in voorkomend geval, het totaalpercentage.
   • van elke geslaagde kandidaat: het erkenningsnummer, het telefoon- of gsm-nummer en het e-mailadres en, als dat van toepassing is, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoon- en faxnummer en het e-mailadres van de werkgever, en de betalingsdatum en bedrag van de retributie.
  • de aanwezigheidslijst
  • een kopie van het uitgereikte en volledig ondertekende certificaat .

 

 • Alle examendocumenten worden door het examencentrum bewaard gedurende 5 jaar na de examendatum.

 

webdesign door WebQ