EXAMENCENTRUM VTI Zeebrugge

Zeebrugge

Examenprocedure

         Erkenningsvoorwaarden volgens VLAREL

Art. 8.

De volgende algemene erkenningsvoorwaarden gelden voor alle erkenningen, vermeld in artikel 6:

de aanvrager van de erkenning en, in voorkomend geval, de natuurlijke personen waarvan de identiteit moet worden vermeld in de aanvraag, hebben in de periode van drie jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning;

in de periode van twee jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, werd geen erkenning van de aanvrager met hetzelfde voorwerp opgeheven met toepassing van artikel 54, §1, 2°, wegens de schending van een of meer van de algemene of bijzondere gebruikseisen van de erkenning.

 

Art. 15.

De hierna vermelde bijzondere erkenningsvoorwaarden gelden voor een technicus gasvormige brandstof als vermeld in artikel 6, 2°, b):

een natuurlijke persoon zijn;

in het bezit zijn van een certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof, dat uitgereikt is door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, c), nadat de persoon de opleiding gevolgd heeft en geslaagd is voor het examen, vermeld in artikel 43/1, § 1. Als het certificaat van bekwaamheid ouder is dan vijf jaar na de datum van het slagen voor het examen, moet hij een bewijs voorleggen dat hij een bijscholing gevolgd heeft en geslaagd is voor het bijhorende examen, vermeld in artikel 40, eerste lid, 3°, in een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, c). De datum van het slagen voor het examen van de bijscholing mag niet ouder zijn dan vijf jaar, voorafgaand aan de datum van de betaling van de retributie, vermeld in punt 3°;

een geldig bewijs van betaling van de retributie, vermeld in artikel 54/1, § 2, hebben voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, of aan een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, c).

 

Alle informatie voor de technici is terug te vinden op de website www.erkenningen.be

 

1. Plaats en data van de examens:

 • De examens vinden plaats in de lokalen van VTI Zeebrugge gelegen in de Ploegstraat 38 te 8380 Zeebrugge.
 • De data wanneer de examens plaats vinden worden bepaald door het examencentrum en staan vermeld op de website het examencentrum: www.examencentrumvtizeebrugge.be

2.Inschrijving en toelating:

 • Het examencentrum VTI Zeebrugge richt enkel het volledige examen in om het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof GI  te behalen of een herkansing van één of meerdere delen van het examen. Dit volledige examen bestaat uit:
  • Deel 1: Een schriftelijk theoretisch deel
  • Deel 2: Een mondeling theoretisch deel
  • Deel 3: Een praktische proef
  • Deel 4: Een proef met betrekking tot de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie
  • Deel 5: Een proef over de verwarmingsaudit
 • Kandidaten kunnen zich inschrijven via de website voor een examensessie .Na zijn aanvraag ontvangt de kandidaat een bevestiging van inschrijving.
 • Voor het examen wordt ter voorbereiding gedurende 8 lestijden de belangrijkste items van het examen besproken ( 2 avonden ). Het examen duurt 4 lestijden.
 • Het examencentrum bepaalt zelf wie kan deelnemen aan het examen.
 • Het examen gaat enkel door als er 8 kandidaten een aanvraag ingediend hebben en aanvaard zijn. Een afwijking hierop wordt enkel door de voorzitter beslist.
 • Wordt de aanvraag tot deelname aan het examen goedgekeurd dan ontvangt de kandidaat de nodige gegevens om het inschrijvingsgeld te storten. Van zodra het examencentrum het inschrijvingsgeld ontvangt is de inschrijving definitief en officieel en ontvangt de kandidaat hiervan een bevestiging.
 • De kandidaat kan het examen of een herexamen niet aanvatten als het inschrijvingsgeld niet betaald is , hij is zelfs niet ingeschreven.
 • Bij het niet deelnemen aan het examen, waarvoor de kandidaat ingeschreven heeft en zijn inschrijving door het examencentrum bevestigd was, zal 100% van het inschrijvingsgeld als administratieve kost weerhouden worden. Gebeurt de afzegging 10 kalenderdagen voor de examendatum dan wordt 50% van het inschrijvingsbedrag weerhouden. Gebeurt de afzegging 20 kalenderdagen voor de examendatum dan wordt 25% van het inschrijvingsbedrag weerhouden.
 • Door zijn inschrijving en betaling verklaart de kandidaat zich akkoord met alle bepalingen van de examenprocedure.
 • Een kandidaat neemt als persoon deel aan het examen, hij legt het examen dus individueel af.

3. De kostprijs

 • De kostprijs voor de extra opleiding en het totale examen GI( deel 1-2-3-4-5 ) bedraagt 175 euro.
 • De kostprijs voor de herkansing van deel 1 Schriftelijk theoretisch examen bedraagt 60 euro.
 • De kostprijs voor de herkansing van deel 2  Mondeling theoretisch examen bedraagt 60 euro.
 • De kostprijs voor de herkansing van deel 3 Praktische proef bedraagt 100 euro
 • De kostprijs voor de herkansing van deel 4 Vlaamse wetgeving en terminologie bedraagt 60 euro.
 • De kostprijs voor de herkansing van deel 5  bedraagt 60 euro.
 • De kostprijs voor de herkansing van deel 1-2-3-4  bedraagt 150 euro
 • De kostprijs voor een duplicaat van een behaald certificaat of een behaald deelcertificaat bedraagt 10 euro.

4. Organisatie:

 • De kandidaten, die aanvaard werden voor deelname en bevestiging van betaling ontvangen hebben, bieden zich aan op het examen in het bezit van hun identiteitskaart. Voor de aanvang van het examen wordt de identiteit gecontroleerd, hiervoor dient de kandidaat zijn identiteitskaart te tonen.
 • De examinatoren hebben op elk ogenblik bevoegdheid over elk examenonderdeel. Zij evalueren de kandidaten volgens het formulier van de individuele evaluatie.
 • De kandidaat kan uitgesloten worden om het examen af te werken als hij zichzelf, de medekandidaten of de examinatoren in gevaar brengt. Dit wordt bepaald door de voorzitter van de examenjury.
 • De kandidaten verlaten de lokalen niet gedurende de volledige duur van elk examenonderdeel.
 • Samenwerken of een poging tot samenwerking kan leiden tot uitsluiting voor het vervolg van het examen. Dit wordt bepaald door de voorzitter van de examenjury.
 • De kandidaat voorziet zelf in zijn PBM ( persoonlijke beschermingsmiddelen) bij de praktijkhandelingen. Het examencentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de kandidaat geen veiligheidsbril, handschoenen en veiligheidsschoenen draagt .
 • Het examen tot het bekomen van het certificaat bestaat uit 5 onderdelen:
  • Deel 1: Een schriftelijk theoretisch deel
  • Deel 2: Een mondeling theoretisch deel
  • Deel 3: Een praktische proef
  • Deel 4: Een proef met betrekking tot de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie
  • Deel 5: Een proef over de verwarmingsaudit

Deel 1: Schriftelijk theoretisch examen

 • Het examen bestaat uit  meerkeuzevragen en het oplossen van oefeningen ( cases ).
 • Het schriftelijk theoretisch examen  dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van eén lesuur. De voorzitter van de examenjury bepaalt wanneer de verschillende proeven van de kandidaat plaatsvinden gedurende de examendag.

 

Deel 2: Mondeling theoretisch examen

 • Het examen bestaat uit een mondelinge vraagstelling.

 

Deel 3: Praktische proef

 • De praktische proef bestaat uit een praktische gedeelte en een mondelinge verdediging.
 • De kandidaat krijgt voor het praktische gedeelte een begeleidende examenbundel. De werkvolgorde die hierin omschreven wordt moet gevolgd worden.
 • Het praktische gedeelte dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van anderhalf  uur. Wanneer de proef van de kandidaat plaatsvindt gedurende de examendag wordt door de voorzitter van de examenjury bepaald.
 • In het praktische gedeelte  krijgen de kandidaten een installatie die hen door lottrekking toegewezen wordt.
 • Het praktische gedeelte bestaat uit:
  • Een centraal stooktoestel onderhouden
   • Ontstoren
   • Inregelen volgens de wettelijke vereisten
   • Metingen uitvoeren
  • Invullen van de wettelijke documenten
   • Keuringsrapport          
   • Reinigingsattest
   • Verbrandingsattest
 • Voor het uitvoeren van het praktisch gedeelte maken de kandidaten enkel gebruik van hun eigen meetapparatuur , het meettoestel moet aan alle voorwaarden van keuring en kalibratie beschikken. Zo dit niet in orde is kan er niet aan het examen begonnen worden !
 • De evaluatie gebeurt aan de hand van een evaluatieblad welke door de juryleden tijdens de proef wordt ingevuld.
 • Het praktische gedeelte en de ingevulde rapporten en attesten worden na afloop besproken met de examenjury. Tijdens deze mondelinge verdediging wordt ook getoetst naar inzicht en kennis.

 

Deel 4: Vlaamse wetgeving en terminologie

 • Het examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen. Voor iedere vraag zijn er 4 mogelijke antwoorden waarvan één de juiste .
 • Het examen betreffende de Vlaamse wetgeving en terminologie dient afgelegd te worden binnen een tijdspanne van één uur. De voorzitter van de examenjury bepaalt wanneer de verschillende proeven van de kandidaat plaatsvinden gedurende de examendag.

 

Deel 5: Proef over de verwarmingsaudit

 • De kandidaten bereiden een verwarmingsaudit voor aan de hand van een opgegeven situatie door middel van hen aangereikte software. Deze voorbereiding wordt gedurende het examen mondeling verdedigd mede door middel van vraagstelling.
 • Indien een kandidaat een ander certificaat behaald heeft waar de kandidaat ook een verwarmingssaudit moest afleggen, dan is de kandidaat vrijgesteld om dit deel af te leggen gedurende deze examensessie. Als bewijs hiervan overhandigt de kandidaat de voorzitter een kopie van dat certificaat. De tijdspanne tussen de uitreikingsdatum van het andere certificaat en de datum van het examen voor de proef over de verwarmingsaudit mag niet groter zijn dan zes maanden. De voorzitter beslist in deze of het examen van de verwarmingsaudit nog dient afgelegd te worden.

 

 • Om het certificaat te behalen dient de kandidaat voor :
  • Deel 1: Een schriftelijk theoretisch deel
  • Deel 2: Een mondeling theoretisch deel
  • Deel 3: Een praktische proef
  • Deel 4: Een proef met betrekking tot de kennis van de Vlaamse wetgeving en de daarin opgenomen terminologie

Voor ieder deel ( deel 1  tot en met deel 4 )minstens 50% (=50% of >50% ) te behalen
en voor het totaal van deel 1 tot en met deel 4 minstens 60% (=60% of >60%)

 • Deel 5: Een proef over de verwarmingsaudit

Voor deel 5 moet de kandidaat minstens 60 % behalen (=60% of >60%)

 • Indien de kandidaat niet aan de voorwaarden voldoet , omdat hij niet slaagde voor alle delen van het examen , kan hij een deelcertificaat ontvangen met een vermelding voor welke delen van het examen hij wel geslaagd was en voor welke delen niet. Het deelcertificaat blijft twee jaar geldig.
 • De kandidaat die aan het examen deelnam in examencentrum VTI Zeebrugge en niet slaagde voor alle delen van het examen  kan herkansen tijdens het eerstvolgende examen dat georganiseerd wordt door het examencentrum VTI Zeebrugge of later.
 • Bij een resultaat van minder dan 50% voor deel 1,2,3 en 4 dient voor dit deel ( delen ) een herexamen afgelegd te worden.
 • Bij een resultaat van minder dan 60% voor de totale punten van deel 1,2,3 en 4 dienen alle delen opnieuw afgelegd te worden in een herexamen.
 • Bij een resultaat van minder dan 60% voor de proef over de verwarmingsaudit moet hiervoor een herexamen afgelegd worden.
 • Enkel kandidaten die aan een eerste examen deelnamen in het examencentrum VTI Zeebrugge en niet slaagden voor alle proeven kunnen herkansen in het examencentrum VTI Zeebrugge. Kandidaten die het examen aflegden in een ander examencentrum kunnen niet herkansen in het examencentrum VTI Zeebrugge.
 • Een kandidaat, die reeds houder is van het attest van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof of certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof  behaald in het Waalse- of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan de proef over de Vlaamse wetgeving niet afleggen in het examencentrum VTI Zeebrugge.
 • Kandidaten die andere attesten, certificaten of diploma’s uit andere lidstaten en Gewesten voorleggen kunnen geen aparte proeven afleggen in het examencentrum VTI Zeebrugge om zo het certificaat van bekwaamheid inzake gasvormige brandstof te halen.
 • Kandidaten kunnen bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van de examenjury. Hiervoor richt de kandidaat een aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen volgend op de examendatum aan het examencentrum VTI Zeebrugge. De voorzitter van examenjury en een afgevaardigde van de afdeling milieuvergunningen nemen de klacht in beraad en stellen de kandidaat van hun antwoord op het bezwaar in kennis binnen een periode van 3 maanden na de examendatum.
 • De kandidaten worden binnen de maand volgend op het examen in bezit gesteld van hun certificaat, zo zij geslaagd waren.
 • Een lijst, volgens het model van de afdeling Milieuvergunningen, wordt aan de afdeling Milieuvergunningen bezorgd met alle gegevens van de kandidaat, erkenningnummer, datum van uitreiking en de procentuele scores van de verschillende delen van het examen binnen maand na het examen. Bijhorend een verslag van de examenzitting inzake gasvormige brandstof en de aanwezigheidslijst, volgens model van de afdeling Milieuvergunningen.
 • Alle examendocumenten en examenwerkstukken worden door het examencentrum bewaard gedurende 5 jaar na de examendatum.
 • Alle proefstanden, materiaal en meetapparatuur worden na iedere examensessie nagezien op hun goede staat. Eventuele problemen worden vermeld in het betreffende logboek en hersteld door een bevoegde.

 

webdesign door WebQ